Hva tror vi på?

Misjonskirken består av mennesker som har et personlig forhold til Gud gjennom Jesus Kristus. Hvert medlem i menigheten har fått erfare Guds kjærlighet og tilgivelse i deres liv. Vi ser på oss selv som en stor familie, idet vi består av mennesker i alle aldre, som liker å være sammen, og som prøver å dra omsorg for hverandre.

Hva tror vi på?
Herøya Misjonskirke er et felleskap av kristne som bygger sitt trosliv på Jesus.

A) Bibelsyn:
Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord og er derfor vår absolutte norm for tro, liv og lære. Enhver kristen har frihet og ansvar for selv å søke klarhet i tolkningen av Guds ord ved Åndens og forstandens hjelp. Hver søndag forkynnes Guds Ord i gudstjeneste eller kveldsmøte gjennom preken, sang, innledning eller vitnesbyrd.

B) Menighetsyn:
Vi tror at menigheten er villet av Gud og er et verk av Den Hellige Ånd, hvor Gud selv er virksom. Menigheten består av dem som er født på nytt ved Ordet og Ånden, og som er døpt i den treenige Guds navn. Vi tror at det bare er gjennom Jesus at menn og kvinner, unge og gamle kan få tilgivelse for syndene og fellesskap med Gud. Gud tilbyr i Kristus Jesus hver og en sin nåde til frelse.
Menigheten er en organisme skapt av Gud og ikke et verk av mennesker. Gjennom den blir mennesket stillet overfor et valg: å forkaste eller motta denne nåde. Den som er villig til å tilegne seg den, blir forenet med Kristus, blir en gren av det sanne vintre. Dette fellesskap innebærer også fellesskap med alle dem som hører Kristus til. Vi tror at menigheten skal være Kristussentrert, eller “en krets omkring Kristus” slik en av Misjonsforbundets kjente pastorer, Edin Løvås, formulerte det da han grunnla retreatbevegelsen i Norge.

C) Menneskesyn:
Vi tror at mennesket er skapt i Guds bilde og har en enestående og ukrenkelig verdi fra livets begynnelse til livets slutt. Mennesket er født med syndig natur, men er omsluttet av Gud evige kjærlighet, og blir Guds barn alene på grunn av Jesu død på korset. Gud gjør ikke forskjell på folk, men har omsorg for alle både onde og gode og kaller alle mennesker til fellesskap med seg. Frelsen er ingen prestasjon, men mottas som en gave fra Gud alene ved troen på Jesus Kristus.

D) Medlemskap:
Medlemskap i Herøya Misjonskirke betinger ikke utmeldelse av Den Norske Kirke, men nesten alle av våre medlemmer er utmeldte og tilhører trossamfunnet Misjonsforbundet. Se mer under: Medlemskap…

E) Dåp:
I dåpsspørsmålet praktiserer vi samvittighetsfrihet. Det vil si at man kan bli fullstendig medlem av menigheten uten hensyn til hvilket dåpssyn man har. Selv om vi gir frihet i spørsmål om tid og form for dåp, mener vi at enhver kristen bør være en døpt kristen. Den dåpsformen som blir mest praktisert i menigheten hos oss er dåp av troende, dvs. dåp med full neddykkelse av mennesker som bekjenner seg til troen på Jesus.

F) Barnevelsignelse:
Vi ønsker de nyfødte velkommen i menighetsfellesskapet ved barnevelsignelse. Vi tror barnet fødes med arvesynd men at også de synder er sonet på korset. Barn som ikke blir døpt, blir på foreldrenes ønske velsignet ved en forbønnshandling i gudstjenesten.

G) Nattverd:
Nattverdbordet i Herøya Misjonskirke er åpent for alle troende. Det er Herren som innbyr til sitt bord. I nattverdmåltidet minnes vi Kristus og hans forsoningsgjerning. Det gir også et dypere fellesskap med hverandre og vår Herre Jesus. Ut fra vår enhetprofil er nattverden åpen for alle Guds barn uavhengig av kirketilhørighet. Vi mener at alle Guds barn har bruk for og rett til å delta i nattverden

H) Enhet:
Vi tror at Guds menighet er én og holdes sammen av sitt sentrum, Jesus Kristus, og ikke av de grenser mennesker setter. Guds universelle menighet fremtrer i de ulike kirkesamfunn og lokale menigheter hvor Guds ord og nåde forvaltes rett. Mottoet for Misjonsforbundet er “Guds barns enhet og menneskers frelse”. Det forteller av vi ønsker å være et enhetsfolk, og at vi har et brennende ønske om at stadig flere skal lære Gud å kjenne. Enhet og allianseøkumenikk er således vår merkevare og i bunnen ligger Kristi kongstanke: “at de alle må være ett for at verden skal tro”.

I) Tjeneste:
Vi tror at å tjene i Guds menighet ikke er en plikt eller rettighet, men en tillit gitt av Gud og mennesker til dem som er kalt og utrustet for oppgaven. Vi tror at hver kristen er utrustet av Gud med gaver og evner, og vi oppmuntrer hverandre til å bruke disse i menigheten og dens virkegrener. Vi oppmuntrer også våre medlemmer til å komme på gudstjenester eller å samles i smågrupper som fremmer felleskap, kristen identitet og modenhet som gir seg utslag i åndelig vekst.

J) Lederskap:
Menigheten blir ledet av et lederskap bestående av pastor og styre (arbeidsgruppe). Styret velges på menighetens årsmøte. Pastor er menighetens åndelige leder. Det er en gjensidig forhold mellom pastor, styret og menighet hvor; Respekt, anerkjennelse, tillit og trygghet er nøkkelord. Menigheten gir også lederskapet; Tid, tillit, tilslutning og trofasthet.

K) Struktur:
Menighetens årsmøte er menighetens øverste organ. Mellom to årsmøter er menighetsmøtet nest øverst. Styret blir valgt på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv med valg av styrets leder, nest-leder og andre oppgave/verv. Valg av vara, kasserer og eventuelt styrets leder blir gjort ved valg på årsmøtet. Barne- og ungdomsledere blir også godkjent på sitt årsmøtet, gjerne samtidig med menighetens årsmøte.