Der du bor – Telemark

Der du bor - Telemark (tidligere DDB-Grenland) er en paraplyorganisasjon med fokus på å utvikle gode lokalsamfunn.


LEDELSE

Gisle Lunde

Daglig leder
Mobil: 911 35 095
Send en e-post

 

Bjørn Kortner

Styreleder
Mobil: 907 87 272


VEDTEKTER

Foreningen "Der du bor - Telemark" - DDB-T (tidligere DDB-Grenland)

Vedtatt på stiftelsesmøtet i Skien den 17. januar 2008

1. BASIS
1.1. Der du bor - Telemark (DDB-T) er en selvstendig, frivillig forening som består av enkeltpersoner og grupper som tilslutter seg foreningen ved aktiv innmelding og opprettholder sitt medlemskap i tråd med foreningens lover.
1.2. DDB-T bygger er verdiforankret i tråd med Grunnlovens § 2.*)
1.3. DDB-T er åpen for alle som vil bidra til foreningens formål.
Fotnote til § 1.2: *) Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

2. FORMÅL
2.1. DDB-T vil fremme verdiene livsglede, medvirkning og gjensidighet.
2.2. DDB-T skal fremme et mangfoldig folkehelsearbeid gjennom samarbeid, kompetansebygging og prosjektutvikling.
2.3. DDB-T skal legge til rette for aktiviteter for barn, unge og voksne som fremmer helse, trivsel og et meningsfylt liv og bidrar til gode lokalsamfunn.

3. VIRKSOMHET
3.1. Gjennom medlemmenes virksomhet og andre samarbeidspartnere skal foreningen legge til rette for aktiviteter og møteplasser der barn, unge og voksne gis muligheter for utfoldelse, fellesskap og medvirkning.
3.2. DDB-T har som en hovedoppgave å skaffe ressurser til medlemmenes aktiviteter for barn og unge, og til prosjekter som fremmer DDB-Ts formål.
3.3. DDB-T skal bidra til utvekslinger og møter mellom mennesker for å fremme foreningens formål.
3.4. DDB-T har sete i Skien (Norge), med regional virksomhet i Grenland og omegn.

4. ORGANISERING
4.1. Medlemsskap.
4.1.1. Medlemsskap i Der du bor - Telemark (DDB-T) forutsetter tilslutning til foreningens basis og formål gjennom innbetalt kontingent i henhold til vedtak i generalforsamlingen.
4.1.2. Medlemmer i Der du bor - Telemark (DDB-T) kan være enkeltpersoner eller grupper.
4.1.3. Kommersielle aktører kan være støttemedlemmer uten stemmerett i foreningen.
4.1.4. Medlemmer som ved innbetaling av kontingent slutter seg til foreningens basis og formål, opptas av styret.
4.1.5. Oppsigelse av medlemskap skjer ved skriftlig melding til styret eller ved unnlatelse å innbetale kontingent.
4.1.6. Ingen medlemmer har rett til å få tilbake innbetalt kontingent, formue eller forvaltningsmidler fra foreningen.
4.1.7. Medlemskontingentens størrelse fastsettes av styret etter fullmakt fra generalforsamlingen.
4.1.8. Medlemskontingenten er gradert der grupper betaler 10 x medlemskontingenten for personlige medlemmer.
4.1.9. Styret kan vedta kontingentfritak eller redusert kontingentsats for enkeltpersoner og grupper/organisasjoner.

4.2. Lokale og regionale organisasjonsledd.
4.2.1. Grupper som tilslutter seg DDB-T, regnes som lokale organisasjonsledd i den kommunen de har sin hovedvirksomhet og/eller adresse.
Tilsluttede grupper er selvstendige organisasjonsledd.
4.2.2. Enkelmedlemmer som tilslutter seg DDB-T, regnes som medlemmer av DDB-T sitt lokallag i den kommunen de har sin bostedsadresse. Lokallag er selvstendige organisasjonsledd.

4.3. Generalforsamlingen
4.3.1. Generalforsamlingen er DDB-T sin høyeste besluttende myndighet, og består av representanter for medlemmene med gjeldende stemmer.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med de representanter som har møtt ved åpning av forhandlingene.
4.3.2. Innkalling:
a) Generalforsamlingen innkalles av styret minst èn gang hvert tredje kalenderår med minst fire ukers varsel
b) Med innkallingen skal følge virksomhetsrapport med revidert regnskap samt orientering om øvrige saker med forslag til vedtak.
c) Alle medlemmer kan foreslå for styret å innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Dersom mer enn 30 % av medlemmene krever det, skal styret innkalle til generalforsamling innen 8 uker fra kravet er mottatt av styreleder.
4.3.3. Oppgaver:
a) Velge Generalforsamlingens ordstyrer, sekretær, protokoll-underskriver(e) og tellekorps, samt godkjenne innkalling og forretningsorden.
b) Behandle og godkjenne virksomhetsrapport og revidert regnskap
c) Behandle og vedta virksomhetsplan for kommende periode.
d) Velge styre og revisor
e) Behandle saker som styret fremmer for Generalforsamlingen.
Saker som ønskes behandlet, sendes styret som fremmer saken for Generalforsamlingen med forslag til vedtak.
f) Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å egengodkjenne årsmelding og revidert årsregnskap mellom hver generalforsamling og presentere dette for medlemmene og generalforsamlingen.
4.3.4. Stemmerett:
Alle medlemmer som har bekreftet sitt medlemskap for inneværende år innen åpningen av generalforsamlingen, har stemmerett.
a) Enkeltpersoner har 1 stemme hver
b) Tilsluttede grupper har 5 stemmer hver, uansett størrelse.
Enkeltpersoner kan samtidig representere en medlemsgruppe og seg selv som enkeltmedlem i generalforsamlingen

4.4. Styret
Der du bor - Telemark (DDB-T) ledes av et styre valgt av generalforsamlingen.
Styret er DDB-Ts øverste valgte myndighet, og fungerende myndighet mellom generalforsamlingene.
4.4.1. Styrets sammensetning:
a) Styret består av 4 personer, inkludert styreleder, alle valgt for en styreperiode på inntil 3 år. Alle styremedlemmer kan gjenvelges for flere perioder.
b) Styreleder velges i eget valg for hele styreperioden. For øvrig konstituerer styret seg selv med nestleder, sekretær og økonomiansvarlig.
c) Det velges 2 varamedlemmer for hele styreperioden.
d) Ved permanent frafall fra styret, kan styret supplere seg selv i styreperioden.
4.4.2. Styrets oppgaver:
a) Innkalle til, forberede og følge opp vedtak fra generalforsamlingen.
b) Lede foreningens virksomhet i tråd med generalforsamlingens vedtak og evnt. ansette medarbeidere.
c) Oppta medlemmer
d) Representere foreningen overfor myndigheter og andre enheter.
4.4.3. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer inkl. varamedlemmer deltar i styremøtet med tale- og stemmemulighet.
4.4.4. Styret søker konsensus ved avgjørelser. Alle styresaker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet, har styreleder dobbeltstemme.

4.5. Arbeidsutvalg
4.5.1. Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av styreleder og minst 2 styremedlemmer/varamedlemmer, samt ressurspersoner ved behov.
4.5.2. Arbeidsutvalget (AU) kan fatte vedtak på vegne av styret når minst 2 valgte styremedlemmer deltar i møtet med tale- og stemmerett.
4.5.3. Styret kan overprøve AUs vedtak ved å kreve saken behandlet på nytt i ordinært styremøte.

4.6. Komiteer, utvalg og representasjoner
4.6.1. Styret kan opprette underkomiteer/utvalg for å ivareta medlemmenes anliggender i saker som er i tråd med vedtatte planer. Disse rapporterer til styret.
4.6.2. Styreleder eller den styret utnevner, representerer Der du bor - Grenland (DDB-G) overfor private og offentlige aktører.
4.6.3. Styreleder eller nestleder samt evnt. daglig leder har hver for seg selvstendig signaturrett for foreningen og kan binde foreningen ved rettshandlinger.

4.7. Administrasjon
4.7.1. Der du bor - Telemark (DDB-T) kan opprette et sekretariat med ansvar for virksomheten overfor medlemmer og nasjonale og internasjonale kontakter.
4.7.2. Sekretariatet kan ledes av daglig leder.
4.7.3. Styret kan inngå avtaler om kjøp av sekretariat-tjenester eller foreta egne ansettelser.

5. PROTOKOLLER
5.1. Det skal føres protokoll fra Generalforsamlingen, styremøter og AU-møter med saksnummer og vedtak.
5.2. Protokoll fra Generalforsamlingen signeres av Generalforsamlingens sekretær og visesekretær og godkjennes av to av generalforsamlingens valgte representanter. Den gjøres deretter tilgjengelig for medlemmene.
5.3. Protokoller fra Styremøter og AU-møter signeres av møtets sekretær og godkjennes av styret etter gjeldende rutine. Godkjenning protokolleres i påfølgende protokoll.
Styreprotokollene oppbevares og arkiveres av styret eller sekretariatet.

6. ØKONOMI
6.1. Virksomheten i Der du bor - Telemark (DDB-T) finansieres primært ved medlemskontingent, gaver og sponsormidler, samt inntekter fra aktiviteter.
6.2. Styret og/eller sekretariatet har ansvar for å kartlegge og gjøre bruk av andre private og offentlige tilskuddsordninger og finansieringsordninger.

7. VEDTEKTSENDRING:
7.1. Forslag til endringer av vedtekter sendes styret minst 3 måneder før generalforsamlingen, behandles av styret og sendes medlemmene senest 2 måneder i forveien..
7.2. Endringer av vedtekter kan gjøres av generalforsamlingen med 2/3 flertall.

8. OPPLØSNING:
8.1. Oppløsning av Der du bor - Telemark (DDB-T) kan vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall, etter at styret har vedtatt å innkalle til oppløsende generalforsamling.
8.2. Gjenværende midler, verdier og eiendeler fordeles først av styret i tråd med foreningens formål, som melder dette til oppløsende generalforsamling som en del av avsluttende revidert regnskap.

Vedtatt av Stiftelsesmøtet i Skien den 17. januar 2008