Misjonskirken Norge

Herøya Misjonskirke er en del av trossamfunnet Misjonskirken Norge.

LEVENDE MISJONSKIRKER:
Hver søndag samler folk seg til gudstjenester i mange av våre 90 Misjonskirker  i byer, bygder og tettsteder i Norge. Hver uke deltar det i gjennomsnitt over 6 000 mennesker i våre gudstjenester. Ellers i uka er over 3 400 med i ei smågruppe i hjemmene og over 4 500 engasjert i frivillige arbeid. Rundt 6 000 barn og ungdom deltar i en lokal aktivitetsgruppe. Nye menigheter er nylig startet eller i ferd med å etableres.

Misjonskirken  har i dag rundt 100 menigheter spredt over hele Norge med til sammen ca. 8500 voksne medlemmer. Ca 8000 er tilsluttet trossamfunnet (inklusive barn), de aller fleste øvrige er medlemmer i Den Norske Kirke.

Misjonskirken  feiret 135 år i 2019. Frikirkesamfunnet har sin opprinnelse fra vekkelsen med sokneprest Lammers i Skien i begynnelsen av 1850-årene. På grunn av et mer og mer avvikende syn på dåp, nattverd, konfirmasjon, menighetstukt og menighetsordning, forlot Lammers og mange med ham Den norske kirke (statskirken) og grunnla landets første frimenighet i Skien den 4. juli 1856.

Menighetene varierer i størrelse og er spredt over hele landet. Det meste av arbeidet foregår i menighetene: gudstjenester, møter, barnearbeid, korvirksomhet, ungdomsforeninger, speider og så videre. Misjonsforbundet er en enhetsbevegelse som vektlegger samarbeid med alle kirkesamfunn. Helt siden starten har mottoet vært "Guds barns enhet og menneskers frelse". Innen Misjonskirken Norge er det frihet med hensyn til utmeldelse av statskirken, praktisering av barnedåp eller voksendåp og forståelse av nattverden.

Misjonskirken Norge har en kongregasjonalistisk ordning, dvs. at hver menighet eller forening er selvstyrende. Menighetene og foreningene står i et fellesskap for å kunne løse felles oppgaver hjemme og ute i misjonslandene. Sammen driver vi arbeid i Kongo, Colombia, Kina og Sørøst-Asia. Vi står også sammen om vårt felles organ; Misjonsbladet. Det samme gjelder for Ansgar teologiske høyskole og Ansgar bibelskole som ligger på Hånes i Kristiansand. Her blir unge mennesker fra mange kirkesamfunn utrustet til tjeneste, enten på Ansgar Bibelskole eller på Ansgar Teologiske Høgskole. Fra starten av har Misjonskirken Norge vært med i ledelsen av Finnerud gård, et behandlingshjem for rusmisbrukere.

Blant personer som har stått sentralt i Misjonskirken Norges arbeid, nevnes grunnleggerne av Modum Bad Nervesanatorium, Gordon Johnsen, av Håpets Havn i Hong Kong, Annie Skau Berntsen, og av Sandom retreatsenter og Tomasgården, Edin Løvås.

_____________________________________________________________________________

Misjonskirken UNG
Det myldrer av barn og ungdommer i våre menigheter. De blir stadig flere og utgjør nå rundt 7 000 medlemmer som er registrert i om lag 180 lokale UNG-grupper over hele landet. Alt dette er samlet som en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon med navnet Misjonskirken UNG.

UNG-gruppene er alt fra søndagsskole for de minste, tweens-grupper og ungdomstiltak, til studentarbeid for unge voksne. Vi har om lag 700 speidere som er med i 17 aktive speidergrupper som er organisert i Misjonskirken Speiderkorps. I tillegg samles hvert år over 1500 barn og unge på ulike arrangementer og leirer.
UNG har som oppdrag å hjelpe våre misjonskirker i oppgavene med barn og ungdom, samt deres hjem. Vi jobber på forskjellige måter for å utruste lokale frivillige og ansatte ledere. Vi kurser og følger opp, utvikler materiell og skaper nettverk.

Visjon
UNGs visjon er å se barn og unge for Kristus og menigheten! Vi ønsker å se at alle Norges misjonskirker får et levende barne- og ungdomsarbeid, med tilbud for alle aldergrupper fra 0 til 26 år.

Organisasjonen
Misjonskirken UNG som ble stiftet i 1912, samarbeider tett med Misjonskirken Norge og alle misjonskirkene. Vi er en demokratisk organisasjon som ledes av Landsstyret som består av tillitsvalgte representanter fra hele landet. De velges annen hvert år på Landsmøtet.

UNG er medlem i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

_______________________________________________________________

Dette står vi for

Misjonskirke Norges pastor Edin Løvås forteller i et lite hefte "... at de alle må være ett ..., om en gutt på fire år som til tider kunne være ganske uregjerlig. En dag det var verre enn ellers, klemte moren til med følgende: "Det står i Bibelen at barn skal være lydige mot foreldrene sine." Fireåringen stod stille noen øyeblikk, så på moren og sa meget alvorlig: "Mamma, det har jeg aldri visst." Med det innrømmet han at det fantes saker og ting i Bibelen han ikke helt hadde forstått.

Også som voksne må vi innrømme at det i Bibelen finnes mye vi ikke helt forstår. For noen faller Bibelens ord om enhet blant de kristne utenfor interessefeltet. De har lest Jesu ord om "at de alle må være ett --- for at verden skal tro" (Joh. 17,21), men de har likevel ikke festet seg ved det.

Misjonskirkene i Grenland er alle tilsluttet Misjonskirken Norge, som har vært og ønsker å være en pådriver i det felleskristne arbeidet. Misjonskirken Norges motto har i alle år vært: Guds barns enhet, menneskers frelse.

Misjonskirken Norge er en Kristi kirke, og ett med det store fellesskap av kristne kirker som har Kristus som herre. Slik er kirkens totusenårige historie vår historie, og kristne i andre kirkesamfunn vår brødre og søstre.

Misjonskirken Norge  er en fri kirke. Som fri kirke vil Misjonskirken Norge være uavhengig av staten hva lærespørsmål og indre anliggende angår, og vi vil selv velge våre ledere og ta økonomisk og åndelig ansvar for virksomheten.

Misjonskirken Norge er en bekjennende kirke, hvor Bibelen er menighetens og den enkeltes overordnede rettesnor for lære og liv, og hvor mennesker som bekjenner troen på Den treenige Gud, kan bli opptatt som medlemmer.

Misjonskirken Norge er en demokratisk kirke, som vektlegger alle medlemmers rett til medbestemmelse, og hvor kvinner og menn stilles likt i forhold til å inneha verv eller stillinger.

Misjonskirken Norge er en misjonerende kirke, som ser det som sin oppgave å ta vare på hele mennesket når Jesu verdensvide misjonsoppdraget - "Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler" - skal virkeliggjøres.

Misjonskirken Norge er en lyttende kirke, som har det ene øret vendt mot Guds ord og Den Hellige Ånds gjerning i historien og i dag, og det andre øret vendt mot lengslene, behovene og mulighetene som finnes i tiden og i samfunnet vi lever og virker i.

Misjonskirken Norge er en tjenende kirke, som vil tjene Gud, hverandre og andre ved å være gode forvaltere av de gaver og verdier som er oss betrodd og ta vare på Guds skaperverk og miljøet.

Misjonskirken Norge er en flergenerasjonskirke, som har respekt for og tar hensyn til alle generasjoner. Samtidig som vi satser på de yngre generasjoner, ønsker vi å utvikle menighetsfellesskap hvor det både er trygt å vokse opp og godt å eldes.

Misjonskirken Norge er en økumenisk kirke, som aktivt vil arbeide for større synlig enhet mellom kristne, menigheter og kirkesamfunn, og som vil vise respekt for andre kirkesamfunns tradisjoner og andre menneskers tro.

Misjonskirken Norge er en åpen kirke for alt Guds folk som har tillit til Bibelen, ønsker å dele samfunnet med Gud og dele gleder og ansvar med andre troende. I menighetene rår følgelig samvittighetsfrihet i en del læremessige og ordningsmessige spørsmål.

Tidligere misjonsforstander Sveinung Lorentsen

_______________________________________________________________

Visste du at ...

- Det var sognepresten, Gustav Adolph Lammers, som fikk i oppdrag å tegne Bamle kirke 1) og noen år senere (1846) Hisøy kirke, like ved nåværende E 18.

- Det var den samme Gustav Adolph Lammers 2) som dannet Norges første frimenighet, da han som sogneprest i Skien brøt med Statskirken og stiftet Den frie apostoliske christelige menighed, den 4. juli 1856.

- Misjonskirken Norge fører sine røtter direkte tilbake til Lammers-bevegelsen på 1860-tallet, og slik er Norges eldste kirkesamfunn utenfor Statskirken. I 1884 samlet den svenske verdensevangelisten, Fredrik Franson 3), frie misjonsgrupper i Norge og organiserte Misjonskirken Norge (tidligere Misjonsforbundet) tilnærmet slik det er i dag.

Gerda Karijord ble allerede i 1915 ordinert til Misjonskirken Norges første kvinnelige pastor (46 år før Den norske kirke foretok ordinasjon av den første kvinnelige prest), Menn og kvinner har helt siden stiftelsen av Misjonskirken Norge vært likestilt som pastorer, misjonærer og menighetsledere.

Ukebladet Familien 4) ble stiftet av Misjonskirken UNG (tidligere Misjonsforbundets ungdom) i 1920 og het da Ungdomsfakkelen. Navnet ble siden endret til Kristen Ungdom (1938) og enda senere endret til Familien.

- I Grenland finnes det syv Misjonskirker tilsluttet Misjonskirken Norget, og Misjonskirken Norgeher er blant de største kirkesamfunn utenfor Den norske kirke. Dessuten deltar flere hundre unge og voksne ukentlig i Misjonskirkenes virksomhet, uten nødvendigvis å være formelt opptatt som medlemmer. I tillegg har vi mange barn registrert i Misjonskirken UNG.


MISJONSKIRKEN NORGE

Øyvind Haraldseid

Generalsekretær
Telefon: 909 49 782
Send en e-post

Kjell Birkeland

Menighetsrådgiver
Telefon: 906 40 784
Send en e-post

Yngve H. Brosstad

Administrasjonsleder
Telefon: 909 49 782
Send en e-post

Svein Erik Nakkestad

Daglig leder UNG
Telefon: 959 08 917
Send en e-post